Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondenschool HWIB
Heeft u vragen over onderstaande algemene voorwaarden dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

 

Hondenschool HWIB is gevestigd aan de Jipsingboertangerweg 75
9551TN  te Sellingen.
KvK: 54866928
Website: hondenschoolhwib.nl
E-mail: info@hondenschoolhwib.nl 

Op alle overeenkomsten tussen Hondenschool HWIB en onze klanten zijn
onderstaande voorwaarden van toepassing. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle gedragsadviezen, trainingen,  tips en alle andere zaken gerelateerd aan de diensten van Hondenschool HWIB.

 1. Begrippen hondenschool HWIB

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hondenschool HWIB

o    Hondenschool HWIB is de onderneming die op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen gedragsadvies, coaching, training, en gerelateerde diensten voor honden aanbiedt.

 • Cliënt 

o    Natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wenst te  maken van de diensten van Hondenschool HWIB.

 • Dienst

o    De door Hondenschool HWIB aangeboden  training, gedragsadviezen, coaching, of gerelateerde diensten.

 • Overeenkomst

o    Overeenkomst waardoor Hondenschool HWIB zich naar haar klanten toe verbindt tot het verlenen van een van de door Hondenschool HWIB aangeboden diensten en de cursist tot betaling van deze diensten.

 1. Aansprakelijkheid

2.1   De cliënt is in alle gevallen verantwoordelijk voor iedere mogelijke schade, die de Cliënt of  zijn of haar hond veroorzaakt. Deelname aan de diensten van Hondenschool HWIB is voor eigen risico van cliënt.

2.2   Wanneer  de cliënt, bezoekers meegebracht door cliënt  of hond(en) van de cliënt schade veroorzaken is de cliënt hiervoor altijd verantwoordelijk. Dit geldt ook voor schade aan eigendommen van Hondenschool HWIB.

2.3   Hondenschool HWIB is nimmer aansprakelijk voor schade die tijdens uitoefening van de training  zou kunnen ontstaan. Ook schade en diefstal van eigendommen, uw hond of derden is voor risico van cliënt.

2.4   Hondenschool HWIB adviseert cliënten om een goede verzekering af te sluiten en ook uw honden te verzekeren.

2.5   De cliënt, inclusief hond(en), die dermate onredelijke hinder en of overlast veroorzaken kunnen door de (medewerkers van) Hondenschool HWIB van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle eventuele  hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening  van de klant komen.

2.6  Hondenschool HWIB professionele diensten. Echter  de cliënt blijft ook zelf verantwoordelijk voor te boeken resultaten. Wij hebben tevreden cliënten maar garanties over resultaten zijn moeilijk te geven.

 

 1. Deelname aan onze diensten

3.1   De cliënten kunnen zich mondeling/telefonisch per email en per internet voor onze diensten aanmelden. Afspraken worden altijd per email aan cliënt bevestigd.

3.2   Na de aanmelding ontvangen cliënten een bevestiging per e-mail, met de overeengekomen datum,  locatie, tijd en de te maken kosten. Wanneer de dienst binnen twee weken na aanmelding plaatsvind kan de cliënt worden gevraagd om af te zien van de wettelijke bedenktijd van twee weken.

3.3   De betaling dient 24 uur voorafgaande aan het traject door cliënt op de rekening van Hondenschool HWIB te zijn bijgeschreven dan wel voorafgaande aan de dienst contant te worden voldaan.

3.4   Met het formulier voor ontbinding en herroeping dient een overeengekomen dienst binnen de twee weken wettelijke bedenktijd te worden geannuleerd. Al geleverde diensten zullen naar rato worden verrekend met het terug te storten bedrag.

3.5 Wanneer de klant tijdens een dienst of traject stopt zullen de kosten niet vergoed worden.

 

 1. Betaling

4.1   Klanten zullen het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen diensten door middel van een van de onderstaande mogelijkheden voldoen.

Overmaking van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar:

o     NL63RABO 0308 9343 18 Tnv Hondweerinbalans te Sellingen.

 

 • Op de dag van de dienst middels een contante betaling. Klant ontvangt een kwitantie

 

4.2   In het geval van geen tijdige betaling zal Hondenschool HWIB geen diensten leveren.

 1. Afmelden diensten

5.1   De klant dient 72 uur voor het tijdstip van de overeengekomen dienst, telefonisch dan wel via e-mail de afspraak te annuleren. Wanneer Hondenschool HWIB niet in staat is de telefoon te beantwoorden dient de klant een boodschap in te spreken.

5.2  Indien een hond van klant loops wordt dient de dienst te worden hervat wanneer de loopsheid over is. Dit is nimmer een reden tot terugbetaling van gemaakte kosten.

5.3   Restitutie van gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de klant. Enkel met toestemming van Hondschool HWIB kan hier van worden afgeweken.

5.4   Indien een dienst onverhoopt geen doorgang kan vinden zal de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

5.6   Bij overmacht kan Hondenschool HWIB een geplande dienst tot uiterlijk 2 uur voor aanvangstijd annuleren zonder vergoeding van de kosten.

Tot twee uur van tevoren wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip in de volgende gevallen

-Boven de 25 graden Celsius uitkomt (Uitgaande van de KNMI)

 • De verwachte temperatuur onder de -5 graden Celsius daalt (uitgaande van de KNMI).
 • Bij onweer (in overleg en mede afhankelijk van de ernst).
 • als er niet verwachtte , ernstige gladheid is opgetreden

 

5.8   Voor sommige trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen kan Hondenschool HWIB deze annuleren. In dit geval zal het, indien reeds betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd.

5.9   Indien een hond zichtbaar ziek, verwaarloosd oid is dan behoud Hond Weer in Balans zich het recht de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling.

 1. Gedragstherapie en overige trainingen hond

7.1   Een klant kan van Hondenschool HWIB gedragsadvies ontvangen middels diverse diensten zoals gedragstherapie.

7.2   Het te verkrijgen advies is gebaseerd op zeer ruimte ervaring van hondengedragsdeskundige Eddy Eelsing van Hondenschool HWIB.

7.3   Advies en/of behandeling leiden nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van Hondenschool HWIB. De eigenaar van de hond blijft ten aller tijden aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

7.4   Hondenschool HWIB s kan op basis van haar ervaring een goede inschatting maken van de mogelijke verbeteringen van de te behandelen honden. Er worden echter nimmer garanties gegeven. Hiervoor is de materie te complex.

7.5   Hondenschool HWIB behoudt zich het recht voor een traject stop te zetten wanneer de klant onvoldoende meewerkt aan de training of adviezen onvoldoende opvolgt.

 1. Overige

8.1   In het geval dat deze algemene voorwaarden in bepaalde situaties niet voorzien, gelden de aanwijzingen van Hondenschool HWIB.

8.2   Tijdens diensten kunnen foto’s of video’s gemaakt worden maar deze kunnen enkel door Hondenschool HWIB gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien de klant dit anders wenst zal dit voor aanvang moeten worden besproken.

8.3   Kennelijke (druk) fouten of vergissingen in het aanbod van Hondenschool HWIB, op internet of in andere publicaties, binden Hondenschool HWIB niet.

8.4   Op alle overeenkomsten gesloten met Hondenschool HWIB is het Nederlands recht van toepassing.

8.5   Hondenschool HWIB behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. De Klant zal hiervan in dat geval uiteraard op de hoogte worden gesteld.

8.6   Hondenschool HWIB behoudt het recht een klant te weigeren of een dienst te beëindigen indien deze zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Ook bij onvoldoende motivatie is dit mogelijk.

8.7   Hondenschool HWIB is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de op de website, social media en andere mediums gegeven informatie.

8.8   Alle rechten van artikelen, blogs, content e.d. zijn voorbehouden aan Hondenschool HWIB. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Hondenschool HWIB op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verspreid of op wat voor wijze dan ook worden gebruikt.